Kościuszko

Ostatnie pożegnanie

4 stycznia 2023

Jubileusz 100-lecia

27 maja 2022

Srebrna odznaka dla Kościuszki!

1 lutego 2021

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Mysłowicach jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2021 i przysługuje mu tytuł „Srebrnej Szkoły 2021”.

Ranking 2021/

 

Rekrutacja

Klasa językowa (A)

Znajomość języka angielskiego, przynajmniej w stopniu komunikatywnym, to aktualnie standardowy wymóg stawiany kandydatom ubiegającym się o wiele stanowisk pracy. Coraz częściej jest to jednak zbyt mało, a przyszli pracodawcy poszukują osób biegle władających nie tylko językiem angielskim, ale również drugim językiem obcym.

Aby dać uczniom możliwość studiowania na ciekawych kierunkach, a w przyszłości zwiększyć ich szanse na rynku pracy,  została utworzona klasa językowa, w której nauczyciele duży nacisk kłaść będą na rozwijanie kompetencji językowych z angielskiego i cieszącego się coraz większą popularnością hiszpańskiego.

Oprócz uczestnictwa w zajęciach szkolnych, uczniowie będą uczestniczyć w ciekawych warsztatach, wykładach i ćwiczeniach prowadzonych przez pracowników naukowych z Kierunku Filologia Angielska i Romańska Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Śląskiego, Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych Politechniki Śląskiej, spotkaniach z native speakerami oraz poznawać kino hiszpańskie.

Uczniowie klasy językowej będą mieli okazję uczestniczyć w realizacji projektów europejskich tj. Erasmus +, eTwinning i AIESEC w języku angielskim.
Dla młodzieży zostaną zorganizowane wyjazdy do Hiszpanii i kraju anglojęzycznego.

Realizowane innowacje pedagogiczne:

Hiszpania i Ameryka Południowa wzdłuż  i wszerz: Hiszpania-Meksyk-Argentyna.

Historia i geografia z elementami nauczania dwujęzycznego

Realioznawstwo krajów anglojęzycznych

 

Dwa przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym:  wiedza o społeczeństwie, język angielski.
Wiodący język obcy: język angielski, drugi język obcy język hiszpański (do wyboru od podstaw lub kontynuacja).

Punktowane przedmioty:

 • język polski
 • matematyka
 • wiedza o społeczeństwie
 • język obcy – najwyższa ocena
 

Kierunki studiów:

turystyka i rekreacja, geografia, logistyka, zarządzanie turystyką, hotelarstwo, administracja i służby publiczne, filologia angielska, iberystyka, międzynarodowe stosunki gospodarcze, kierunki polityczne        i inne.


poli
Klasa politechniczna (B)

Każdy, kto chce zrozumieć reguły rządzące otaczającym światem, musi poznać język, w którym te reguły są wyrażone. Tym językiem jest matematyka, wykorzystywana do opisu zjawisk fizycznych i do porozumiewania się

z urządzeniami elektronicznymi.

Klasy politechniczne w naszej Szkole mają wieloletnią i chlubną tradycję. Pod okiem doświadczonych nauczycieli, kształcą się w nich młodzi ludzie pełni pasji

i zaangażowania, w twórczy sposób podchodzący do nauki.

Podczas nauki Szkoła zapewnia dodatkowe zajęcia dla wszystkich uczniów. Wspiera indywidualny rozwój każdego ucznia. Efekty tej wspólnej pracy odzwierciedlają wyniki egzaminu maturalnego z matematyki, zdecydowanie przekraczające średnią

w województwie.

Nasi uczniowie od lat uczestniczą w olimpiadach: Olimpiadzie Matematycznej, Olimpiadzie Statystycznej, Olimpiadzie Lingwistyki Matematycznej i konkursach, takich jak: Jagielloński Turniej Matematyczny, Śląski Konkurs Matematyczny, Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur, Matematyka Bez Granic, Lwiątko. Co więcej, odnoszą w tych konkursach sukcesy. Biorą udział w konkursach organizowanych pod patronatem wyższych uczelni – konkurs o Złoty Indeks Politechniki Śląskiej.

Zajęcia fizyki odbywają się w nowo wyposażonej pracowni a uczniowie samodzielnie wykonują wiele doświadczeń oraz uczestniczą w licznych pokazach.

W ramach popularyzowania matematyki uczniowie biorą udział w obchodach Święta Liczby Pi, organizowanych przez Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego.

Absolwenci klas politechnicznych – zdobytą w Szkole wiedzę i nabyte umiejętności wykorzystują, studiując na najlepszych uczelniach w kraju i za granicą. Wracając do Szkoły, czasem nawet po wielu latach, doceniają wpływ, jaki na nich wywarła.

Realizowana innowacja pedagogiczna: Podstawy automatyki i robotyki.
 
Trzy przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym: matematyka, fizyka, język angielski.
 
Wiodący język obcy: język angielski
 
Punktowane przedmioty:
 • język polski
 • matematyka
 • informatyka
 • język obcy – najwyższa ocena
Drugi język do wyboru:

język niemiecki (od podstaw lub kontynuacja)
język francuski (od podstaw lub kontynuacja)
język hiszpański (od podstaw lub kontynuacja)
język włoski (od podstaw lub kontynuacja)
język rosyjski (od podstaw lub kontynuacja)

Kierunki studiów:

informatyka, automatyka, robotyka, elektronika, mechanika, mechatronika, energetyka, budownictwo, architektura, lotnictwo lub inne kierunki politechniczne, kierunki ekonomiczne: marketing, zarządzanie, bankowość, finanse, międzynarodowe stosunki gospodarcze, gospodarka i administracja publiczna i inne.


 
biolchem
Klasa biologiczno-chemiczna (C)

Od wielu lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem. W dużej mierze wynika to z faktu, że oprócz uczestnictwa w szkolnych lekcjach, uczniowie klasy biorą udział

w atrakcyjnych wykładach i zajęciach prowadzonych przez pracowników naukowych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego,  w warsztatach z biologii i chemii w Pałacu Młodzieży w Katowicach, w zajęciach laboratoryjnych z chemii.

Dla młodzieży organizowane są wycieczki przedmiotowe i wyjazdowe warsztaty ekologiczne. Uczniowie angażują się w szkolną edukację zdrowotną i działania profilaktyczne, takie jak: Światowy Dzień Walki z AIDS, Szkolny Tydzień Zdrowia, Światowy Dzień Bez Papierosa. Realizują programy edukacyjne: Szkoła promująca Zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem, Podstępne WZW, Wybierz życie pierwszy krok.

W ramach działań ekologicznych młodzież bierze udział w akcji Sprzątanie Świata, w segregacji śmieci, w zbiórce zużytych baterii, karmy dla bezdomnych zwierząt ze schroniska w Mysłowicach.

Uczniowie klasy biologiczno-chemicznej osiągają wysokie wyniki egzaminów maturalnych z biologii i chemii. Są one wyższe od średnich wyników

w województwie i kraju. Daje im to możliwość ubiegania się o indeks wielu prestiżowych uczelni przede wszystkim medycznych.

Dwa przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym: biologia, chemia
Wiodący język obcy: język angielski

Punktowane przedmioty:
 • język polski
 • matematyka
 • biologia
 • chemia
Drugi język do wyboru:

język niemiecki (od podstaw lub kontynuacja)
język francuski (od podstaw lub kontynuacja)
język hiszpański (od podstaw lub kontynuacja)
język włoski (od podstaw lub kontynuacja)
język rosyjski (od podstaw lub kontynuacja)

Kierunki studiów:

biotechnologia, chemia, biologia, fizjoterapia, kierunki medyczne, ratownictwo medyczne, inżynieria środowiska, inżynieria genetyczna, farmacja, stomatologia, biochemia, technologia chemiczna, technologia żywności i żywienia człowieka, leśnictwo, psychologia, kierunki politechniczne i inne.


 
hum
Klasa medialno-prawna (D)

Ambicją klasy humanistycznej w naszej Szkole jest ukształtowanie współczesnego twórcy i odbiorcy kultury, człowieka wrażliwego na piękno i humanistyczne wartości. Wreszcie – przygotowanego do kontynuowania humanistycznego kształcenia na atrakcyjnych kierunkach wyższych uczelni.

Co ważne, zajęcia humanistów często odbywają się poza budynkiem Szkoły. Edukacja filmowa prowadzona jest  w kinach regionu, teatralna – w Teatrze Rozrywki  w Chorzowie. Nauczyciele, w miarę możliwości, organizują dodatkowe zajęcia w operze, filharmonii i innych salach koncertowych, muzeach regionu; wraz  z uczniami wyjeżdżają do krakowskich i śląskich teatrów. Współpracują

z pracownikami kierunków humanistycznych wyższych uczelni, w tym polonistyki Uniwersytetu Śląskiego.

Uczniowie klasy humanistycznej to nie tylko widzowie, nie tylko odbiorcy sztuki, ale i aktywni twórcy, zajmujący się np. fotografią, filmem fabularnym

i dokumentalnym, a w przyszłości może nawet prowadzący szkolne studio radiowe czy telewizyjne.

Uczniowie klasy uczestniczą w realizacji projektów edukacyjnych we współpracy

z Okręgową Radą Adwokacką w Katowicach, Instytutem Pamięci Narodowej oraz innymi instytucjami. Efektem tych działań jest udział w obradach Sejmu Dzieci

i Młodzieży w Warszawie, Potyczkach Prawnych i debatach oksfordzkich. Biorą udział w rozprawach sądowych i projektach edukacyjnych na terenie Muzeum Śląskiego w Katowicach i Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach.  Wyjeżdżają na wycieczki programowe m.in. do Krakowa.

Podczas zajęć pozalekcyjnych przygotowują się do olimpiad przedmiotowych

i konkursów.

 
Realizowana innowacje pedagogiczne:
1.Edukacja medialna.
2.Politologia z elementami prawa.
Trzy przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym: język polski, historia, język angielski.
Wiodący język obcy: język angielski
 
Punktowane przedmioty:
 • język polski
 • matematyka
 • historia
 • język obcy-najwyższa ocena
Drugi język do wyboru:

język niemiecki (od podstaw lub kontynuacja)
język francuski (od podstaw lub kontynuacja)
język hiszpański (od podstaw lub kontynuacja)
język włoski (od podstaw lub kontynuacja)
język rosyjski (od podstaw lub kontynuacja)

Kierunki studiów:

prawo, psychologia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, edytorstwo, kierunki pedagogiczne, historia, administracja, historia sztuki, marketing medialny, archeologia, muzeologia, filologia polska, kierunki artystyczne, stosunki międzynarodowe, doradztwo i coaching i inne.


biz_skan
Klasa ekonomiczno-biznesowa z „grupą skandynawską” (E)

Ze znakomitymi efektami przygotowuje do kontynuowania edukacji na kierunkach kształcących kadry menadżerskie, biznesowe i księgowe.

W ramach zajęć szkolnych uczniowie nie tylko poznają zasady prowadzenia firmy, ale i nabywają praktycznych, ważnych na współczesnym rynku pracy umiejętności

w tym zakresie. Rozwijają umiejętności biznesowe, realizują projekty o tematyce ekonomicznej i finansowej. Szkoła kładzie ogromny nacisk na edukację przez uczestnictwo. W związku z tym, uczniowie w ramach Dni Przedsiębiorczości uczestniczą  w warsztatach i praktykach w firmach miasta i regionu. Nabywają praktyczne umiejętności inwestowania na giełdzie uczestnicząc w Szkolnej Internetowej Grze Giełdowej. Swoją wiedzę ekonomiczną poszerzają biorąc udział

w projektach organizowanych przez Narodowy Bank Polski.

W formie zajęć pozalekcyjnych poznają język angielski i niemiecki w biznesie

i turystyce. Klasa współpracuje ze Śląską Izbą Doradców Podatkowych oraz

z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Uczniowie uczestniczą w wykładach

o tematyce ekonomicznej, jak i ogólno geograficznej, prowadzonych przez pracowników Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego, Wyższej Szkoły Biznesu. Szkoła jest partnerem Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. W ramach tego programu szkoła uczestniczy w specjalnie przygotowanych interaktywnych zajęciach akademickich (online oraz offline), konkursach przygotowanych przez uniwersytet, konferencjach, seminariach oraz wyjazdach studyjnych. Uczniowie mają także możliwość dołączenia do organizacji studenckich i kół naukowych.

Wprowadzone w klasie ekonomiczno-biznesowej realioznawstwo szwedzkie

z elementami języka szwedzkiego stwarza uczniom dodatkowe możliwości skorzystania ze skandynawskich ofert rynku pracy i turystyki.

Uczniowie biorą udział w warsztatach i wykładach prowadzonych przez pracowników naukowych filologii germańskiej Uniwersytetu Śląskiego oraz Goethe Instytutu. W ramach Mobilnego Uniwersytetu Młodzieżowego (projektu Uniwersytetu Humanistów w Uniwersytecie Śląskim) młodzież uczestniczy w zajęciach dydaktycznych z języka niemieckiego, szwedzkiego oraz realioznawstwa krajów skandynawskich.  Uczniowie biorą udział w projekcie autorskim „Skandynawia z Kościuszką”, którego częścią są uroczyste obchody szwedzkiego Dnia Świętej Łucji oraz spotkania warsztatowe z wykładowcami UŚ

o specjalności  szwedzkiej. Klasa współpracuje z Ambasadą Królestwa Szwecji

w Warszawie biorąc udział w spotkaniach z przedstawicielami ambasady (w szkole jak i w jej siedzibie w Warszawie). Uczniowie mają możliwość co roku odwiedzić jeden z krajów niemieckojęzycznych, biorąc udział w wycieczkach objazdowych oraz zwiedzając najpopularniejsze Jarmarki Bożonarodzeniowe. Dla uczniów tej klasy organizowane są również wycieczki do krajów skandynawskich.

Realizowana innowacja pedagogiczna:
1.Język niemiecki w biznesie i turystyce.
 
Programy autorskie:
1.Skandynawia jako kulturowe i ekonomiczne mocarstwo, a jednocześnie region harmonijnego rozwoju człowieka i natury.
2.Podstawy ekonomii.
 

Dwa przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym: geografia, drugi przedmiot do wyboru matematyka lub język angielski. 
Wiodący język obcy: język angielski, drugi język obcy język niemiecki (do wyboru: od podstaw lub kontynuacja)

 
 
Punktowane przedmioty:
 • język polski
 • matematyka
 • geografia
 • język obcy  – najwyższa ocena
Kierunki studiów:

kierunki ekonomiczne, menadżerskie, finanse, bankowość, rachunkowość, kierunki politechniczne, stosunki międzynarodowe, gospodarowanie nieruchomościami, analityka gospodarcza, turystyka, hotelarstwo i inne.


Klasa psychologiczno-społeczna (F)

To nowość w naszej Szkole i odpowiedź na rosnące w kraju i na świecie zapotrzebowanie na terapeutów i specjalistów z dziedziny psychologii, pedagogiki. To również wymarzony profil dla humanistów, osób, które interesują się zagadnieniami związanymi z psychiką, są empatyczne, chcących i potrafiących współpracować zarówno w małej, jak i większej grupie, otwartych na zmiany

i kreatywnych.

Uczniowie tej klasy, pracując głównie metodą warsztatową pod opieką profesjonalisty, będą mieli możliwość od podstaw zgłębić tajniki ludzkiego wnętrza, od strony praktycznej poznać zawód pedagoga i psychologa oraz doskonalić umiejętności interpersonalne.

Głównym celem realizowanych w klasie zajęć specjalistycznych jest wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii ogólnej, komunikacji interpersonalnej oraz rozwijanie postawy twórczego wykorzystania nabytych kompetencji w dalszej ścieżce edukacyjno-zawodowej. Zajęcia     z założenia mają nie tylko pozwolić uczniom zrozumieć, dlaczego ludzie zachowują się w taki, a nie inny sposób, lecz także pomóc lepiej zrozumieć samego siebie i swoje reakcje na zachowanie innych ludzi. Dzięki zajęciom uczniowie dowiedzą się, jak przebiegają związki między mózgiem a ciałem, jak poprawić umiejętność uczenia się

i zapamiętywania, a także, jak poradzić sobie ze stresem – tym nadmiernie obciążającym. Zajęcia sprzyjają rozwijaniu myślenia krytycznego, odsłaniają zachowania ludzi i zwierząt wg schematu: opisywanie, wyjaśnianie, przewidywanie

i oddziaływanie.

Klasa psychologiczna przygotuje uczniów do kontynuowania edukacji na interesujących i dających perspektywę zatrudnienia kierunkach studiów.

Realizowana innowacja pedagogiczna:

Edukacja Psychologiczno-Społeczno-Pedagogiczna.

Program autorski:

Myślę, czuję, rozważam … Czyli, jak zrozumieć człowieka ? interdyscyplinarny projekt edukacyjny.

Trzy przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym: biologia, język polski, język angielski.
Wiodący język obcy: język angielski

 

Punktowane przedmioty:

 • język polski
 • matematyka
 • biologia
 • język angielski
Drugi język do wyboru:

język niemiecki (od podstaw lub kontynuacja)
język francuski (od podstaw lub kontynuacja)
język hiszpański (od podstaw lub kontynuacja)
język włoski (od podstaw lub kontynuacja)
język rosyjski (od podstaw lub kontynuacja)

Kierunki studiów:

psychologia, psychologia biznesu, psychologia reklamy i mediów, psychologia kliniczna, psychokryminologia, psychologia zdrowia, resocjalizacja, pedagogika, doradztwo zawodowe, socjologia, kognitywistyka, coaching, behawiorystka zwierząt, filologia polska, filologia angielska, medioznawstwo, dziennikarstwo, komunikacja społeczna i inne.

 

 

Link do rekrutacji elektronicznej VULCAN: https://slaskie.edu.com.pl/kandydat/app/

Terminy

Rodzaj czynności Termin

 

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

 

w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku wraz z dokumentami o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz  z dokumentami (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/opiekuna prawnego). od 16 maja 2022 r.

 

do 20 czerwca 2022 r.

do godz. 15.00

od 1 sierpnia 2022 r. do 3 sierpnia 2022 r.

 

do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje. od 24 czerwca 2022r.

 

do 13 lipca 2022r.

do godz. 15.00

 
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków  o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej  i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności. do 13 lipca 2022 r. 3 sierpnia 2022 r.
Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej  i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rekrutacyjnym, w tym okolicznościach zweryfikowanych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) wskazanychw oświadczeniach.  do 19 lipca 2022 r. 11 sierpnia 2022 r.
Podanie  do  publicznej  wiadomości  przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych. 20 lipca 2022 r. 12 sierpnia 2022 r.
Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej. od 21 lipca 2022 r.

 

do 28 lipca 2022 r.

do godz. 15.00

od 16 sierpnia 2022 r. do 18 sierpnia 2022 r.

 

do godz. 15.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych. 29 lipca 2022 r.

 

do godz. 14.00

19 sierpnia 2022 r.

 

do godz. 14.00

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej Kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole 29 lipca 2022 r. 19 sierpnia 2022 r.
Opublikowanie przez Śląskiego Kuratora Oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych. do 1sierpnia 2022 r. 22 sierpnia 2022 r.
Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia. do 5 sierpnia 2022 r. 25 sierpnia 2022 r.
Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia. do 3 dni od dnia wystąpienia

 

o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. do 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia odmowy przyjęcia
Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły
 

Dokumenty

Nazwa Dokumentu Link

Podanie o przyjęcie ucznia do szkoły do klasy 1 

Podanie o przyjęcie
Postępowanie Rekrutacyjne do liceum 4-letniego po szkole podstawowej na rok szkolny 2022/2023 Postępowanie

Oferta Edukacyjna do liceum 4-letniego po szkole podstawowej na rok szkolny 2022/2023

Oferta

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na terenie województwa śląskiego, w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, tj. do czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum oraz trzyletniej branżowej szkoły I stopnia i klas wstępnych w publicznych szkołach ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023 Terminy
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 21 sierpnia 2019 r.
w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów
 

Śląski Kurator Oświaty – WE-KZ.537.4.2022 z dnia 28.02.2022r. -Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i uwzględnione w postępowaniu rekrutacyjnym w roku szkolnym 2022/2023.

Wykaz punktowanych zawodów

 

 

Dokumenty dodatkowe

W celu usprawnienia procesu przyjmowania kandydatów zakwalifikowanych do naszej szkoły prosimy Państwa o pobranie dokumentów zawierających niezbędne zgody i oświadczenia. Można je wydrukować, wypełnić i dostarczyć we właściwym terminie, wraz z oryginałem świadectwa, kartą zdrowia i dwoma podpisanymi fotografiami legitymacyjnymi. Zalaczniki naborowe