Kościuszko

Szczepienia przeciw COVID-19

26 sierpnia 2021

Informujemy, że w zakładkach UCZEŃ i RODZIC znajdują się informacje dotyczące szczepień przeciw COVID-19

Srebrna odznaka dla Kościuszki!

1 lutego 2021

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Mysłowicach jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2021 i przysługuje mu tytuł „Srebrnej Szkoły 2021”.

Ranking 2021/

 

Zróbmy to dla siebie i dla innych!

22 stycznia 2021

Matura 2020

18 sierpnia 2020

100% zdawalność w Kościuszce!

11 września 2019

Z wielką dumą i radością informujemy, że wszyscy nasi maturzyści zdali maturę!

 Jesteśmy z Was dumni! Gratulujemy!

 

 

Egzamin maturalny

16 grudnia 2020 r. Minister Edukacji i Nauki podpisał rozporządzenie dotyczące wymagań na egzaminie ósmoklasisty i maturalnym.
Główne kwestie to:
– zniesienie obowiązku przystąpienia do egzaminów ustnych,
– zniesienie obowiązku przystąpienia do jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.
Szczegółowe informacje można znaleźć na:

https://www.gov.pl/web/edukacja/wymagania-na-egzaminach-osmoklasisty-i-maturalnym

Jednocześnie przypominamy, że zmian w deklaracjach maturalnych należy dokonać do 7 lutego 2021 r. Każdy uczeń naszej szkoły przystępujący do egzaminu maturalnego zostanie poinformowany o wyznaczonej dla niego dacie i godzinie, kiedy będzie mógł dokonać zmian w deklaracji, w obecności wyznaczonego nauczyciela.

Fragment rozporządzenia z 16 grudnia br., który określa warunki ewentualnego przystąpienia do ustnego egzaminu maturalnego :

§ 11kzd. W 2021 r. do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego może przystąpić absolwent, który:
1) w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną jest obowiązany przedstawić wynik części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego, lub
2) jest obowiązany przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.
§ 11kze. 1. W terminie do dnia 7 lutego 2021 r. uczeń lub absolwent,(…) który złożył wstępną deklarację:
1) może dokonać zmian w deklaracji;
2) przekazuje informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów do dyrektora szkoły, do której uczęszcza lub którą ukończył – w przypadku, o którym mowa w § 11kzd pkt 2;
3) przekazuje informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów do dyrektora szkoły, do której uczęszcza lub którą ukończył, i dołącza do tej informacji oświadczenie o konieczności przedstawienia wyniku części ustnej egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów, o których mowa w § 11kzd, w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną – w przypadku, o którym mowa w § 11kzd pkt 1

Prezentacja dot. wymagań na egzaminie maturalnym

Deklaracja maturalna

Harmonogram matur 2021

Komunikat o egzaminie z informatyki matura 2021

Komunikat o przyborach matura 2021

Więcej informacji o egzaminie maturalnym można uzyskać na stronie: OKE Jaworzno

Druk upoważnienia do odbioru wyników egzaminu maturalnegoDruk upoważnienia