Kościuszko

17 kwietnia 2024

Młode Głowy

14 grudnia 2023

Srebrna odznaka dla Kościuszki!

1 lutego 2021

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Mysłowicach jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2021 i przysługuje mu tytuł „Srebrnej Szkoły 2021”.

Ranking 2021/

 

Regulaminy

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI

ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

W MYSŁOWICACH

Uchwalono na podstawie art. 67 ust.1 pkt 2 ustawy z 7 września 1991r. O systemie oświaty(tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. Poz. 2156).

I. ORGANIZACJA BIBILOTEKI

1. LOKAL BIBLIOTEKI

a) Biblioteka szkolna składa się z pomieszczeń: wypożyczalni, czytelni oraz magazynu zbiorów.

b) Biblioteka jest wyposażona w meble i sprzęt, w tym sprzęt komputerowy, pozwalający na efektywne posługiwanie się technologią informacyjną w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego szkoły.

2. PRACOWNICY BIBLIOTEKI

Bibliotekę prowadzi nauczyciel bibliotekarz, posiadający odpowiednie kwalifikacje bibliotekarskie i pedagogiczne.

3. CZAS PRACY BIBLIOTEKI

Biblioteka Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Mysłowicach jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach:

poniedziałek 7:00-16:00

wtorek 7:15-13:45

środa 7:00-13:30

czwartek 7:00-13:00

piątek 7:00-13:00

Informacja o zmianie godzin pracy biblioteki w danym dniu lub tygodniu zamieszczona jest na drzwiach biblioteki i na stronie internetowej szkoły w zakładce „Biblioteka”.

4. ZBIORY BIBLIOTECZNE

a) W bibliotece są gromadzone dokumenty:

– wydawnictwa informacyjne,

– podręczniki szkolne i programy nauczania,

– materiały ćwiczeniowe,

– lektury podstawowe i uzupełniające do języka polskiego,

– literaturę piękną polską i obcą,

– literaturę popularnonaukową i naukową,

– wydawnictwa albumowe,

– wydawnictwa z zakresu psychologii, pedagogiki, wychowania, filozofii, socjologii
i dydaktyki nauczania,

– dokumenty audiowizualne,

– dokumenty elektroniczne,

– edukacyjne programy komputerowe,

– inne wydawnictwa potrzebne do realizacji poszczególnych przedmiotów nauczania,

b) Zbiory są gromadzone zgodnie z potrzebami szkoły w sposób planowy, systematycznie, w porozumieniu z dyrektorem szkoły, nauczycielami i zainteresowanymi użytkownikami biblioteki.

5. FINANSOWANIE WYDATKÓW

Na właściwe funkcjonowanie biblioteki środki finansowe zapewnia dyrektor ZSO z budżetu szkoły, rady rodziców, sponsorów, darczyńców.

6. NADZÓR

Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Dyrektor szkoły, który:

– zapewnia pomieszczenia i ich wyposażenie, warunkujące prawidłową pracę biblioteki, bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia,

– zatrudnia nauczyciela bibliotekarza z odpowiednimi kwalifikacjami oraz zapewnia mu warunki do doskonalenia zawodowego,

– zatwierdza przydział czynności nauczyciela bibliotekarza,

– inspiruje współpracę grona pedagogicznego, uczniów, rodziców i innych pracowników szkoły do tworzenia systemu edukacji czytelniczej, informacyjnej oraz medialnej w szkole,

– nadzoruje i ocenia pracę biblioteki.

II. ZADANIA NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA

Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:

1. W zakresie pracy pedagogicznej:

a) udostępnianie zbiorów i różnych źródeł informacji na miejscu w czytelni oraz wypożyczanie indywidualne i na lekcje przedmiotowe;

b) poradnictwo w doborze literatury i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się;

c) zapoznawanie czytelników z komputerowym systemem wyszukiwania informacji,

d) edukacja czytelnicza i medialna uczniów,

e) prowadzenie różnych form upowszechniania czytelnictwa i kultury;

f) organizowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną;

g) kształcenie uczniów jako użytkowników informacji przy współudziale wychowawców i nauczycieli różnych przedmiotów;

h) organizacja pracy z grupami uczniów w czytelni oraz indywidualizacja pracy z uczniem zdolnym i mającym trudności edukacyjne;

i) realizacja programu dydaktycznego i wychowawczego szkoły;

j) rozwijanie kultury czytelniczej i przygotowanie uczniów do samokształcenia;

k) udzielanie informacji dotyczących zbiorów i pracy biblioteki, udzielanie informacji bibliograficznych, rzeczowych, tekstowych, źródłowych;

l) udostępnianie w formie elektronicznej i papierowej przedmiotowych zasad oceniania;

ł) współpraca z wychowawcami, nauczycielami przedmiotów, opiekunami organizacji szkolnych i kół zainteresowań oraz z innymi bibliotekami w zakresie realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły, jak również w rozwijaniu kultury czytelniczej uczniów i przygotowanie ich do samokształcenia.

2. W zakresie prac organizacyjno-technicznych:

a) troszczenie się o właściwą organizację, wyposażenie i estetykę biblioteki,

b) gromadzenie zbiorów zgodnie z profilem programowym szkoły i jej potrzebami,

c) selekcja zbiorów,

d) prowadzenie ewidencji zbiorów,

e) opracowanie rzeczowe i technicznie zbiorów oraz ich konserwacja,

f) organizowanie warsztatu działalności informacyjnej,

g) prowadzenie dokumentacji pracy biblioteki, statystyki okresowej, indywidualnego pomiaru aktywności czytelniczej uczniów,

h) planowanie pracy: opracowanie rocznego, ramowego planu pracy biblioteki oraz terminarza zajęć bibliotecznych i imprez czytelniczych,

i) składanie do dyrektora szkoły rocznego sprawozdania z pracy biblioteki i oceny stanu czytelnictwa w szkole,

j) przeprowadzanie inwentaryzacji księgozbioru biblioteki.

III. WSPÓŁPRACA Z UCZNIAMI, NAUCZYCILAMI, RODZICAMI, INNYMI BIBLIOTEKAMI i RÓŻNYMI INSTYTUCJAMI

1. Współpraca bibliotekarza z uczniami polega na:

a) indywidualnym kontakcie z uczniem i pomoc w znalezieniu odpowiedniego źródła informacji,

b) indywidualnym podejściu do ucznia i umiejętnym oddziaływaniu psychologicznym, pedagogicznym,

c) kształtowaniu nawyku obcowania z książką,

a) organizacji wolontariatu bibliotecznego,

b) przygotowywaniu do konkursów o charakterze czytelniczym,

c) organizacji spotkań w ramach koła teatralnego,

d) realizacji projektów edukacyjnych w gimnazjum,

e) pomocy w wyszukiwaniu materiałów z wykorzystaniem katalogów internetowych innych bibliotek,

f) informowaniu o ważnych wydarzeniach organizowanych przez bibliotekę (za pomocą Librusa, strony internetowej szkoły oraz szkolnego profilu na Facebook’u),

g) informowaniu o nowościach wydawniczych, zakupionych do biblioteki szkolnej (poprzez Librusa).

2. Współpraca bibliotekarza z nauczycielami polega na:

a) konsultowaniu planowanych zakupów zbiorów bibliotecznych,

b) informowaniu o ważnych wydarzeniach organizowanych przez bibliotekę (za pomocą Librusa, strony internetowej szkoły oraz szkolnego profilu na Facebook’u),

c)informowaniu o nowościach wydawniczych, zakupionych do biblioteki szkolnej (poprzez Librusa).

d) wspieraniu nauczycieli w procesie dydaktycznym i wychowawczym,

e) wspieraniu nauczycieli w organizacji konkursów, olimpiad, it.,

f) informowaniu o czytelnictwie uczniów,

3. Współpraca bibliotekarza z rodzicami polega na:

a) informowaniu o ważnych wydarzeniach organizowanych przez bibliotekę (za pomocą Librusa, strony internetowej szkoły oraz szkolnego profilu na Facebook’u),

b) informowaniu o nowościach wydawniczych, zakupionych do biblioteki szkolnej (poprzez Librusa),

c) udostępnianiu rodzicom potrzebnej literatury,

d)wprowadzaniu pedagogizacji rodziców do programu zebrań szkolnych,

e) udostępnianiu stanowiska komputerowego w czytelni biblioteki szkolnej,

f) informowaniu rodziców o stanie czytelnictwa uczniów za pośrednictwem wychowawców, nauczycieli na spotkaniach z rodzicami.

4. Współpraca bibliotekarza z innymi bibliotekami polega na:

współpracy z filiami Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mysłowicach w zakresie:

a) organizacji zajęć teatralno- integracyjnych dla przedszkolaków,

b) organizacji wykładów, warsztatów i spotkań autorskich.

5. Współpraca bibliotekarza z różnymi instytucjami:

a)Szkołą Podstawową nr 14 w Mysłowicach w zakresie organizacji zajęć dot. technik skutecznego uczenia się i praw dziecka,

b)Przedszkolem nr 5 w Mysłowicach w zakresie organizacji zajęć z głośnego czytania, połączonych z zajęciami plastycznymi i ruchowymi.

IV. ZASADY KORZYSTANIA ZE STANOWISK KOMPUTEROWYCH

1.Ze stanowisk komputerowych można korzystać w godzinach pracy biblioteki szkolnej.

2.Ze stanowisk komputerowych mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, rodzice i pracownicy szkoły.

3.Korzystanie ze stanowiska komputerowego należy zapisać w zeszycie (imię, nazwisko, adresy odwiedzanych stron, godzina rozpoczęcia i zakończenia pracy).

4.Jeżeli bibliotekarz uzna, ze treści przeglądane przez ucznia w Internecie są nieodpowiednie, uczeń na prośbę bibliotekarza zobowiązany jest zakończyć pracę na stanowisku komputerowym.

5. Korzystanie z multimediów, programów użytkowych i Internetu służy wyłącznie celom edukacyjnym i informacyjnym. Dozwolone jest korzystanie z gier edukacyjnych i strategicznych.

6. Komputer może być użytkowany maksymalnie przez 2 osoby.

7. Bibliotekarz na życzenie użytkownika udziela instrukcji dotyczących wyszukiwania informacji za pośrednictwem Internetu oraz korzystania z programów użytkowych i multimedialnych.

8. Wyniki wyszukiwania można zapisać na pendrive lub płycie CD / DVD tylko za zgodą bibliotekarza.

9. Bibliotekarz ma prawo kontrolować czynności wykonywane przez użytkownika przy komputerze.

10. W przypadku niewłaściwego korzystania z multimediów, programów użytkowych i Internetu uczeń ponosi materialną odpowiedzialność za straty lub koszty naprawy.

11. Użytkownikowi zabrania się:

– instalowania oprogramowania oraz dokonywania zmian w konfiguracji oprogramowania zainstalowanego w systemie,

– przesyłania i udostępniania danych naruszających prawo oraz powszechnie uznanych za obsceniczne lub obraźliwe,

– wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców,

– ingerowania w ustawienie i podłączenie sprzętu komputerowego.

12. O wszelkich nieprawidłowościach związanych ze stanem sprzętu i oprogramowania należy powiadomić bibliotekarza.

V. PRAWA I OBOWIĄZKI CZYTELNIKÓW

1. Czytelnicy mają prawo do bezpłatnego korzystania ze zbiorów bibliotecznych.

2. Czytelnia jest czynna w czasie pracy biblioteki.

3. Uprawnieni do korzystania z biblioteki i czytelni są uczniowie, ich rodzice, słuchacze, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.

4. Z księgozbioru podręcznego i czasopism można korzystać tylko na miejscu.

5. W szczególnych sytuacjach bibliotekarz może wypożyczyć do domu pozycję z księgozbioru podręcznego np. na weekend.

6. Przed opuszczeniem biblioteki czasopisma należy odłożyć na miejsce, a książki z księgozbioru podręcznego oddać bibliotekarzowi.

7. W bibliotece i czytelni obowiązuje cisza.

8. W bibliotece obowiązuje zakaz spożywania posiłków i picia napojów nad książkami i czasopismami z księgozbioru bibliotecznego.

9. Czytelnik może wypożyczać książki tylko na swoje nazwisko. Osoby niepełnosprawne mogą wypożyczać książki za pośrednictwem osób przez nich wskazanych poprzez Librusa lub poprosić o osobiste dostarczenie przez bibliotekarza.

10. Czytelnik może mieć wypożyczonych maksymalnie 6 książek. Za zgodą bibliotekarza, liczba wypożyczonych woluminów może być zwiększona.

11. Termin zwrotu książek wynosi 1 miesiąc.

12. Jeżeli czytelnik nie przeczytał książki, a biblioteka nie ma na nią nowych zamówień, można poprosić o sprolongowanie terminu zwrotu.

13. W szczególnych sytuacjach bibliotekarz może przedłużyć czas, na jaki książka została wypożyczona.

14. Czytelnik może zarezerwować potrzebną mu pozycję.

15. Uczniowie klas I i II mogą wypożyczyć książki na okres ferii zimowych i wakacji.

16. Wypożyczone materiały należy chronić przed zniszczeniem, uszkodzeniem i zgubieniem.

17. Zniszczoną lub zgubioną książkę należy odkupić. Jeśli nie ma możliwości odkupienia tej samej pozycji, należy odkupić książkę wskazaną przez bibliotekarza.

18. Za ewentualne szkody poczynione przez ucznia odpowiadać finansowo będą rodzice/prawni opiekunowie ucznia.

29. Każdy użytkownik biblioteki zobowiązany jest do zwrotu wszystkich wypożyczonych książek, jeśli przestaje być uczniem lub pracownikiem szkoły.

20. Wypożyczanie podręczników przekazanych szkole w ramach dotacji odbywa się na podstawie odrębnego regulaminu.

….

ZARZĄDZENIE

Dyrektora Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Mysłowicach

z dnia 1 września 2015r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów z

bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych

Na podstawie art.22ak ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty

(Dz. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§1

W celu zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania podręczników lub

materiałów edukacyjnych określa się szczegółowe warunki korzystania z

podręczników lub materiałów edukacyjnych przez uczniów Gimnazjum z

Oddziałami Dwujęzycznymi w Mysłowicach

§2

1. Ilekroć w zarządzeniu mowa o:

a) szkole należy przez to rozumieć Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Mysłowicach

b) uczniu – należy przez to rozumieć ucznia realizującego obowiązek szkolny – ujętego

w księdze uczniów Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Mysłowicach

c) rodzicu ucznia – należy przez to rozumieć także opiekuna prawnego:

d) podręcznikach – należy przez to rozumieć podręczniki, w tym podręcznik z danego

języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z danego języka obcego

nowożytnego;

e) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć miasto Mysłowice.

§3

1. Podręczniki, w tym podręczniki do zajęć z danego języka obcego nowożytnego,

materiały edukacyjne do zajęć z danego języka obcego nowożytnego są własnością

organu prowadzącego szkołę i znajdują się w zasobach biblioteki szkolnej.

2. Podręczniki, w tym podręczniki do zajęć z danego języka obcego nowożytnego,

materiały edukacyjne do zajęć z danego języka obcego nowożytnego są wypożyczane

(użyczane) uczniom szkoły na okres danego roku szkolnego.

3. Wypożyczenia (użyczenia) podręczników dokonuje nauczyciel odpowiedzialny za

prowadzenie biblioteki szkolnej na podstawie imiennej listy uczniów sporządzonej

i popisanej przez wychowawcę klasy.

4. Podręczniki na dany rok szkolny są wypożyczane w dniu i w godzinach uzgodnionych

pomiędzy nauczycielem odpowiedzialnym za prowadzenie biblioteki szkolnej, a

wychowawcą klasy. Zapis ten stosuje się również do zwrotu podręczników.

5. Wypożyczenie podręcznika może nastąpić również w innym terminie, w trakcie

danego roku szkolnego.

6. Podręczniki są wypożyczane (użyczane) uczniom po podpisaniu stosownego dokumentu

przez rodzica, potwierdzającego użyczenie podręcznika.

7. Dokumentacja dotycząca wypożyczania podręczników przechowywana jest w

bibliotece szkolnej.

8. Za zebranie od rodziców podpisanych dokumentów użyczenia odpowiada

nauczyciel wychowawca, a następnie przekazuje je do biblioteki szkolnej.

§6

Podręczniki podlegają zwrotowi do biblioteki szkolnej w przypadku skreślenia

ucznia z księgi uczniów, przeniesienia ucznia do innej szkoły lub w przypadku

innych zdarzeń losowych.

§7

1. Po zakończeniu zajęć dydaktycznych w szkole uczniowie wracają podręczniki

do biblioteki szkolnej. Zwrot następuje do dnia poprzedzającego ostatni dzień zajęć

dydaktycznych w danym roku szkolnym. Uczniowie przystępujący do egzaminu

klasyfikacyjnego, sprawdzającego lub poprawkowego zwracają podręcznik nie

później niż do końca sierpnia danego roku.

2. Nadzór nad zadaniem o którym mowa w ust 1 realizuje wychowawca ucznia oraz

nauczyciel odpowiedzialny za prowadzenie biblioteki szkolnej.

3. Podczas zwrotu podręcznika do biblioteki – nauczyciele o których mowa w ust.2

dokonują oględzin podręcznika, określając jego stopień zużycia.

4. W przypadku zgubienia podręcznika, znacznego zużycia, wykraczającego poza

jego zwykłe używanie, bądź jego zniszczenie, rodzice są zobowiązani do zakupu

nowego podręcznika. Wpłaty się dokonuje na numer konta szkoły.

5. Zapisu ust 4 nie stosuje się w przypadku zwrotu podręcznika po jego trzy letnim

użytkowaniu.

§8

1. Uczniowie są zobowiązani do używania podręczników zgodnie z ich przeznaczeniem,

do zachowania troski o jego walor użytkowy i estetyczny, do chronieni go przed

zniszczeniem bądź zagubieniem.

2. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika uczeń lub rodzic zobowiązany

jest poinformować nauczyciela wychowawcę lub nauczyciela odpowiedzialnego za

prowadzenie biblioteki szkolnej.

3. Szczegółowe zasady korzystania z podręczników określa Regulamin Wypożyczania

Darmowych Podręczników w Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Mysłowicach.

§9

Zobowiązuje się nauczyciela wychowawcę do zapoznania uczniów i ich rodziców

z niniejszym zarządzeniem oraz regulaminem wypożyczania darmowych podręczników.

§10

1. Zarządzenie ma zastosowanie :

a) w roku szkolnym 2015/2016 do uczniów klasy pierwszej gimnazjum,

b) w roku szkolnym 2016/2017 do uczniów 1-2 gimnazjum.

2. Począwszy od roku szkolnego 2017/2018 zarządzenie ma zastosowanie do uczniów

wszystkich klas gimnazjum.

§11

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na szkolnej tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej

szkoły.

§12

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1.09.2015 r.