Kościuszko

Ogłoszenie

4 czerwca 2024

Młode Głowy

14 grudnia 2023

Srebrna odznaka dla Kościuszki!

1 lutego 2021

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Mysłowicach jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2021 i przysługuje mu tytuł „Srebrnej Szkoły 2021”.

Ranking 2021/

 

Projekt Erasmus + „Healthy body, healthy mind”

Projekt „W zdrowym ciele zdrowy duch” jest odpowiedzią na wiele problemów zaobserwowanych wśród młodzieży. Nieprawidłowe odżywianie i brak aktywności fizycznej niewątpliwie negatywnie wpływają zarówno na jej aktualną kondycję fizyczną i psychiczną, jak i przyszłe życie. Dodatkowo, czynniki te prowadzą do powstania chorób cywilizacyjnych, które utrudniają codzienne funkcjonowanie i powodują wzrost kosztów społecznych wynikających z konieczności ich leczenia.
Unikanie aktywności fizycznej przez młodych ludzi obniża wydolność ich organizmów i powoduje problemy ze skupieniem. Utrudnia osiągnięcie sukcesów w szkole, a w przyszłości wpłynie negatywnie na efektywne wykonywanie pracy zawodowej. Obniżenie samooceny, stany lękowe i depresyjne powodują zaburzenia funkcjonowania w grupie i mogą powodować wycofanie z życia towarzyskiego.
Nauczyciele obserwują u uczniów niepokojące zachowania (brak otwartości, empatii, umiejętności współpracy, ale również oderwanie od dziedzictwa kulturowego i brak dla niego poszanowania), zaburzające prawidłowe funkcjonowanie w społeczeństwie.
Problemy te zostały dostrzeżone także w innych szkołach europejskich. Cztery z nich: z Polski, Hiszpanii, Portugalii i Rumunii postanowiły przystąpić do projektu, żeby zgłębić je, wykorzystując zasoby, narzędzia i metody, którymi dysponują. Ponadto, każda ze szkół, z racji swojego odmiennego uwarunkowania geograficznego i odmiennych tradycji, ma do zaoferowania inną wiedzę w dziedzinie żywienia i sportu, co zostanie wykorzystane podczas realizacji projektu.
W dwuletnim projekcie wezmą udział całe społeczności szkół partnerskich: uczniowie (14-19 lat), rodzice, nauczyciele, psychologowie szkolni oraz społeczności lokalne.
Uczniowie uczestniczący w projekcie pochodzą z różnych kultur, ze środowisk o różnym statusie socjoekonomicznym i różnych szansach edukacyjnych. Planowane jest zaangażowanie przede wszystkim uczniów z mniejszymi szansami edukacyjnymi oraz osób szczególnie dotkniętych problemem ujętym w projekcie.
Celem projektu jest zwiększenie wiedzy uczniów na temat znaczenia zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej, zmiana ich nawyków żywieniowych i stylu życia. Wpłynie to pozytywnie na ich zdrowie, samopoczucie, postrzeganie samych siebie i odbiór przez otoczenie.
Wspólne realizowanie działań projektowych i rozpowszechnianie ich rezultatów nauczy ich współpracy, otwartości i empatii. Dzięki działaniom projektowym nauczyciele zwiększą swoją wiedzę w zakresie zdrowego odżywiania, psychologii i metodologii oraz poszerzą swoje kompetencje zawodowe i osobiste.
Celem projektu będzie również wypracowanie materiałów dydaktycznych (np. programu profilaktyczno-wychowawczego, scenariuszy zajęć). Będą one wykorzystywane w placówkach obecnie i w przyszłości.
Projekt zaangażuje uczestników w wiele innowacyjnych i aktywizujących zadań realizowanych podczas działań w szkołach partnerskich i podczas mobilności (m.in. mini projekty w grupach międzynarodowych, aktywność fizyczna, warsztaty, debaty, dramy). Głównymi wydarzeniami realizowanymi w szkołach będą międzynarodowe tygodnie tematyczne: zdrowego odżywiania, aktywności fizycznej, dobrego samopoczucia oraz kultury i tradycji regionalnej. Uzupełnieniem działań będą cztery mobilności uczniowskie oraz jedna mobilność szkoleniowa nauczycieli.
Udział w projekcie pozwoli uczestnikom zdobyć wiedzę na temat zdrowego odżywiania i aktywności fizycznej. Wpłynie pozytywnie na zmianę ich nawyków, rozwój osobisty i zdrowie. Dzięki realizowaniu działań projektowych oraz udziałowi w zajęciach w grupach międzynarodowych uczniowie będą mieli możliwość interakcji z rówieśnikami z zagranicy, co pozwoli im poznać ich kulturę, obyczaje i język. Udział w zadaniach nauczy uczestników współdziałania, odpowiedzialności, otwartości na drugiego człowieka oraz zwiększy ich poczucie własnej wartości.
Aktywność sportowa wzmocni ich organizmy, wykształci postawy zdrowej rywalizacji i wytrwałości.
Nauczyciele, pracując w międzynarodowych grupach roboczych z zakresu: zdrowia, aktywności fizycznej, zdrowia psychicznego i dziedzictwa
kulturowego, wymienią się doświadczeniami oraz dobrymi praktykami. Wypracowane przez nich materiały dydaktyczne i program profilaktyczno-wychowawczy przyczynią się do ich rozwoju zawodowego oraz poszerzenia bazy dydaktycznej szkół partnerskich.
Wszyscy uczestnicy poszerzą wiedzę o tradycjach i kulturze każdego z krajów, nauczą się doceniać dziedzictwo kulturowe własne i innych. Tym samym staną się bardziej świadomymi Europejczykami. Działania w grupach międzynarodowych pozwolą rozwinąć ich umiejętność komunikacji w języku obcym.
Wypracowane przez uczestników projektu materiały dydaktyczne i metody pracy, stworzona przez nauczycieli stała sieć współpracy przyczynią się do rozwoju szkół w dłuższej perspektywie.
Ponadto, dzięki upowszechnieniu rezultatów projektu, głównie programu profilaktyczno-wychowawczego wśród społeczności lokalnej, inne szkoły będą mogły wdrożyć jego elementy do swojej pracy