Kościuszko

Młode Głowy

14 grudnia 2023

Srebrna odznaka dla Kościuszki!

1 lutego 2021

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Mysłowicach jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2021 i przysługuje mu tytuł „Srebrnej Szkoły 2021”.

Ranking 2021/

 

Aktualności

Zarządzenie dot. wypożyczania darmowych podręczników w kl. 1ag

1 września 2015

ZARZĄDZENIE

Dyrektora Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Mysłowicach

z dnia 1 września 2015r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów z

bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych

Na podstawie art.22ak ust.2 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty

(Dz. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§1

W celu zapewnienia co najmniej trzyletniego okresu używania podręczników lub

materiałów edukacyjnych określa się szczegółowe warunki korzystania z

podręczników lub materiałów edukacyjnych przez uczniów Gimnazjum z

Oddziałami Dwujęzycznymi w Mysłowicach

§2

1. Ilekroć w zarządzeniu mowa o:

a) szkole należy przez to rozumieć Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Mysłowicach

b) uczniu – należy przez to rozumieć ucznia realizującego obowiązek szkolny – ujętego

w księdze uczniów Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Mysłowicach

c) rodzicu ucznia – należy przez to rozumieć także opiekuna prawnego:

d) podręcznikach – należy przez to rozumieć podręczniki, w tym podręcznik z danego

języka obcego nowożytnego, materiały edukacyjne do zajęć z danego języka obcego

nowożytnego;

e) organie prowadzącym – należy przez to rozumieć miasto Mysłowice.

§3

1. Podręczniki, w tym podręczniki do zajęć z danego języka obcego nowożytnego,

materiały edukacyjne do zajęć z danego języka obcego nowożytnego są własnością

organu prowadzącego szkołę i znajdują się w zasobach biblioteki szkolnej.

2. Podręczniki, w tym podręczniki do zajęć z danego języka obcego nowożytnego,

materiały edukacyjne do zajęć z danego języka obcego nowożytnego są wypożyczane

(użyczane) uczniom szkoły na okres danego roku szkolnego.

3. Wypożyczenia (użyczenia) podręczników dokonuje nauczyciel odpowiedzialny za

prowadzenie biblioteki szkolnej na podstawie imiennej listy uczniów sporządzonej

i popisanej przez wychowawcę klasy.

4. Podręczniki na dany rok szkolny są wypożyczane w dniu i w godzinach uzgodnionych

pomiędzy nauczycielem odpowiedzialnym za prowadzenie biblioteki szkolnej, a

wychowawcą klasy. Zapis ten stosuje się również do zwrotu podręczników.

5. Wypożyczenie podręcznika może nastąpić również w innym terminie, w trakcie

danego roku szkolnego.

6. Podręczniki są wypożyczane (użyczane) uczniom po podpisaniu stosownego dokumentu

przez rodzica, potwierdzającego użyczenie podręcznika.

7. Dokumentacja dotycząca wypożyczania podręczników przechowywana jest w

bibliotece szkolnej.

8. Za zebranie od rodziców podpisanych dokumentów użyczenia odpowiada

nauczyciel wychowawca, a następnie przekazuje je do biblioteki szkolnej.

§6

Podręczniki podlegają zwrotowi do biblioteki szkolnej w przypadku skreślenia

ucznia z księgi uczniów, przeniesienia ucznia do innej szkoły lub w przypadku

innych zdarzeń losowych.

§7

1. Po zakończeniu zajęć dydaktycznych w szkole uczniowie wracają podręczniki

do biblioteki szkolnej. Zwrot następuje do dnia poprzedzającego ostatni dzień zajęć

dydaktycznych w danym roku szkolnym. Uczniowie przystępujący do egzaminu

klasyfikacyjnego, sprawdzającego lub poprawkowego zwracają podręcznik nie

później niż do końca sierpnia danego roku.

2. Nadzór nad zadaniem o którym mowa w ust 1 realizuje wychowawca ucznia oraz

nauczyciel odpowiedzialny za prowadzenie biblioteki szkolnej.

3. Podczas zwrotu podręcznika do biblioteki – nauczyciele o których mowa w ust.2

dokonują oględzin podręcznika, określając jego stopień zużycia.

4. W przypadku zgubienia podręcznika, znacznego zużycia, wykraczającego poza

jego zwykłe używanie, bądź jego zniszczenie, rodzice są zobowiązani do zakupu

nowego podręcznika. Wpłaty się dokonuje na numer konta szkoły.

5. Zapisu ust 4 nie stosuje się w przypadku zwrotu podręcznika po jego trzy letnim

użytkowaniu.

§8

1. Uczniowie są zobowiązani do używania podręczników zgodnie z ich przeznaczeniem,

do zachowania troski o jego walor użytkowy i estetyczny, do chronieni go przed

zniszczeniem bądź zagubieniem.

2. W przypadku zniszczenia lub zagubienia podręcznika uczeń lub rodzic zobowiązany

jest poinformować nauczyciela wychowawcę lub nauczyciela odpowiedzialnego za

prowadzenie biblioteki szkolnej.

3. Szczegółowe zasady korzystania z podręczników określa Regulamin Wypożyczania

Darmowych Podręczników w Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Mysłowicach.

§9

Zobowiązuje się nauczyciela wychowawcę do zapoznania uczniów i ich rodziców

z niniejszym zarządzeniem oraz regulaminem wypożyczania darmowych podręczników.

§10

1. Zarządzenie ma zastosowanie :

a) w roku szkolnym 2015/2016 do uczniów klasy pierwszej gimnazjum,

b) w roku szkolnym 2016/2017 do uczniów 1-2 gimnazjum.

2. Począwszy od roku szkolnego 2017/2018 zarządzenie ma zastosowanie do uczniów

wszystkich klas gimnazjum.

§11

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na szkolnej tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej

szkoły.

§12

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1.09.2015 r.

-- Powrót do poprzedniej strony --