Kościuszko

Ogłoszenie

4 czerwca 2024

Młode Głowy

14 grudnia 2023

Srebrna odznaka dla Kościuszki!

1 lutego 2021

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Mysłowicach jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2021 i przysługuje mu tytuł „Srebrnej Szkoły 2021”.

Ranking 2021/

 

Aktualności

Oferta pracy

25 lutego 2022

Klasa psychologiczno-społeczna

Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki ogłasza nabór na stanowisko-SEKRETARKA/SEKRETARZ

Zapraszamy do współpracy osoby, spełniające poniższe kryteria:

I. Wymagania niezbędne :

1) obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy ;

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4) wykształcenie średnie i co najmniej 4 – letni staż pracy na podobnym stanowisku lub

wykształcenie wyższe i co najmniej 2 – letni staż na podobnym stanowisku,

5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,

6) nieposzlakowana opinia

Atutem byłoby następujące umiejętności:

1) znajomość regulacji prawnych z zakresu prawa oświatowego, ustawy o ochronie danych

osobowych oraz aktów normatywnych powszechnie obowiązujących,

2) znajomość i obsługa aplikacji komputerowych : System Informacji Oświatowych – SIO, SIOE

LIBRUS, VULCAN,

3) biegła znajomość pakietu MS Office oraz umiejętność korzystania z zasobu Internetu,

4) umiejętność obsługi urządzeń biurowych,

5) zdolności organizacyjne , rzetelność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole ,

dyspozycyjność

Prosimy o składanie w sekretariacie szkoły lub przesłanie na adres mail: sekretariat@kosciuszko.pl następujących dokumentów:

CV, list motywacyjny, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy, posiadane kwalifikacje.

Termin składania dokumentów: 8.03.2022

-- Powrót do poprzedniej strony --