Kościuszko

Młode Głowy

14 grudnia 2023

Srebrna odznaka dla Kościuszki!

1 lutego 2021

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Mysłowicach jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2021 i przysługuje mu tytuł „Srebrnej Szkoły 2021”.

Ranking 2021/

 

Aktualności

III WOJEWÓDZKI KONKURS WIEDZY O HISZPANII

24 lutego 2020

I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki

w Mysłowicach

ogłasza

III WOJEWÓDZKI KONKURS

WIEDZY O HISZPANII

REGULAMIN KONKURSU

I. Informacje ogólne:

1. Organizatorem III Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Hiszpanii jest I Liceum

Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Mysłowicach.

2. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas VIII szkół podstawowych oraz uczniów wszystkich klas szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

3. Językiem konkursu jest język polski.

II. Cele konkursu:

A. Podnoszenie poziomu wiedzy o Hiszpanii,

B. Rozwijanie zainteresowań językiem hiszpańskim,

C. Zapoznanie uczniów z kulturą, geografią i historią Hiszpanii,

D. Inspirowanie młodzieży do aktywności i dociekliwości poznawczej,

E. Motywowanie do samodzielnego pogłębiania wiedzy i umiejętności z zakresu języka hiszpańskiego i wiedzy ogólnej,

F. Wzbogacenie i doskonalenie form pracy z uczniem zdolnym,

G. Propagowanie zdrowej rywalizacji wśród młodzieży,

H. Integracja młodzieży z województwa śląskiego.

III. Warunki uczestnictwa

1. Konkurs ma charakter wojewódzki.

2. Udział w konkursie jest nieodpłatny.

3. W konkursie mogą uczestniczyć uczniowie klas VIII szkół podstawowych oraz uczniów wszystkich klas szkół ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych.

4. Szkołę może reprezentować max. 10 osób (w razie większej ilości chętnych, prosimy przeprowadzić wewnętrzne eliminacje we własnym zakresie).

5. Warunkiem wzięcia udziału w konkursie jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz zgody rodziców na adres mailowy konkursu.

konkurs_hiszpanski_2019@wp.pl do 16.03.2020 (piątek).

IV. ZAKRES WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI

1. Konkurs obejmuje zagadnienia związane z kulturą, geografią i historią Hiszpanii, ze szczególnym uwzględnieniem jej aktualnej sytuacji polityczno- ekonomiczno- kulturowej.

Tematyka zagadnień geograficznych:

A. Znajomość mapy Hiszpanii (podział na regiony, stolice regionów)

B. Znajomość mapy topograficznej największych miast Hiszpanii ( rozmieszczenie najważniejszych hiszpańskich zabytków)

Tematyka zagadnień historycznych:

A. Ogólna wiedza o historii Hiszpanii, począwszy od jej powstania.

B. Znajomość kwestii nacjonalizmu katalońskiego i baskijskiego.

Tematyka zagadnień kulturowych:

A. Znajomość świąt obchodzonych w Hiszpanii i ich kontekstu kulturowego

B. Wiedza nt. roli języka w poszczególnych regionach Hiszpanii

Obowiązująca literatura:

1. Bernatowicz Maciej, Hiszpania. Fiesta jest dobra na wszystko, Warszawa: Muza, 2017

2. Eduardo Mendoza, Co z tą Katalonią? Katowice: PostFactum, 2017.

Artykuł:

1. Maciej Stasiński, „Nacjonalizm rządzi w czasach dobrobytu. Kraj Basków po ETA”, Gazeta Wyborcza, Magazyn Świąteczny, 7-8 grudnia 2019.

V. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE KONKURSU

1. Konkurs jest dwuetapowy (I etap – pisemny, II etap- ustny)

2. Konkurs ma charakter indywidualny.

3. Pierwszy etap konkursu polega na wypełnieniu pisemnego testu (zadania otwarte, zamknięte,

krzyżówka, itp.), który organizator prześle drogą elektroniczną na adres podany w zgłoszeniu.

4. Do II etapu przechodzi 10 uczestników z największą liczbą punktów (w razie braku możliwości

wyłonienia finałowej 10, zostanie rozegrana dogrywka).

5. Zgłoszenia do konkursu należy przesyłać do 16.03.2020 (piątek) r. na adres mailowy konkursu:

konkurs_hiszpanski_2019@wp.pl. Jeśli szkoła nie otrzyma potwierdzenia zgłoszenia, prosimy

o kontakt.

4. Pierwszy etap (pisemny) konkursu odbędzie się 07.04.2020 r. (wtorek) o godz. 10:00 na terenie szkoły, z której zgłoszono uczniów (szczegóły przeprowadzenia konkursu zostaną przesłane wraz z formularzem konkursowym w dniu 06.04.2020 (poniedziałek). Wypełnione formularze konkursowe należy spakować do koperty i listem poleconym przesłać w tym samym dniu (liczy się data stempla pocztowego) na adres: I Liceum Ogólnokształcące im. T. Kościuszki, ul. Mickiewicza 6-8, 41-400 Mysłowice z dopiskiem „Konkurs wiedzy o Hiszpanii”.

5. Prace konkursowe zostaną ocenione przez komisję składającą się z nauczycielek języka hiszpańskiego z I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Mysłowicach.

6. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej kosciuszko.pl do

20.04.2020 r. (poniedziałek) Informacja o zakwalifikowaniu się do etapu ustnego zostanie również przesłana drogą mailową.

7. Drugi etap (ustny) odbędzie się 28.04.2019 (wtorek) o godz. 10.00 w auli I Liceum

Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Mysłowicach, ul. A. Mickiewicza 6-8.

8. Wręczenie nagród i dyplomów nastąpi 28.04.2019 r w I Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kościuszki w Mysłowicach, ul. A. Mickiewicza 6-8.

VII. NAGRODY

1. Nagradzane są miejsca I-III, niezależnie od kategorii wiekowej.

2. Każdy z uczestników otrzyma pamiątkowy dyplom.

3. Zwycięzcy konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody.

Załącznik nr 1 do Regulaminu

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY SZKOŁY

Nazwa szkoły

Adres szkoły

Telefon, mail szkoły

Imię i nazwisko

uczestnika konkursu

Imię i nazwisko

nauczyciela- opiekuna,

telefon kontaktowy,

mail

Załącznik nr 2 do Regulaminu

Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) uczniów biorących udział w konkursie ws. danych osobowych:

Oświadczam, iż zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz.1182) wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka

………………………………… ………………………………………………………………………

(imię i nazwisko ucznia)

ucznia…………………………………………………………………………………………………………………………….

(nazwa szkoły)

do celów związanych z jego udziałem w III Wojewódzkim Konkursie Wiedzy o Hiszpanii

organizowanym przez I Liceum Ogólnokształcące i. T. Kościuszki w Mysłowicach.

Oświadczam, że zapoznałam/em się z Regulaminem w/w Konkursu i akceptuję jego postanowienia.

…………………………………………………………………………………………………………………….

Data i podpis rodzica (opiekuna prawnego)

Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) uczniów biorących udział w konkursie ws.

publikacji wizerunku:

Oświadczam, że wyrażam zgodę na publikowanie w materiałach pokonkursowych na stronie

internetowej, szkolnym Facebooku oraz w Mysłowickiej Telewizji Internetowej ITVM fotograficznego wizerunku mojego dziecka.

……………………………………………………………………………………………………………………………………….

Data i podpis rodzica (opiekuna prawnego)

-- Powrót do poprzedniej strony --