Kościuszko

Młode Głowy

14 grudnia 2023

Srebrna odznaka dla Kościuszki!

1 lutego 2021

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Mysłowicach jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2021 i przysługuje mu tytuł „Srebrnej Szkoły 2021”.

Ranking 2021/

 

Aktualności dla rodziców

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją stworzoną przez Urząd Komunikacji Elektronicznej, dotyczącą zagrożeń związanych z użytkowaniem Internetu przez młodzież. 

   

Poradnik „Klikaj z głową”

ZMIANY W EGZAMINIE MATURALNYM 

   

16 grudnia 2020 r. Minister Edukacji i Nauki podpisał rozporządzenie dotyczące wymagań na egzaminie ósmoklasisty i maturalnym.
Główne kwestie to:
– zniesienie obowiązku przystąpienia do egzaminów ustnych,
– zniesienie obowiązku przystąpienia do jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.
Szczegółowe informacje można znaleźć na:

https://www.gov.pl/web/edukacja/wymagania-na-egzaminach-osmoklasisty-i-maturalnym

Jednocześnie przypominamy, że zmian w deklaracjach maturalnych należy dokonać do 7 lutego 2021 r. Każdy uczeń naszej szkoły przystępujący do egzaminu maturalnego zostanie poinformowany o wyznaczonej dla niego dacie i godzinie, kiedy będzie mógł dokonać zmian w deklaracji, w obecności wyznaczonego nauczyciela.

Fragment rozporządzenia z 16 grudnia br., który określa warunki ewentualnego przystąpienia do ustnego egzaminu maturalnego :

§ 11kzd. W 2021 r. do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego może przystąpić absolwent, który:
1) w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną jest obowiązany przedstawić wynik części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego, lub
2) jest obowiązany przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.
§ 11kze. 1. W terminie do dnia 7 lutego 2021 r. uczeń lub absolwent,(…) który złożył wstępną deklarację:
1) może dokonać zmian w deklaracji;
2) przekazuje informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów do dyrektora szkoły, do której uczęszcza lub którą ukończył – w przypadku, o którym mowa w § 11kzd pkt 2;
3) przekazuje informację potwierdzającą zamiar przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów do dyrektora szkoły, do której uczęszcza lub którą ukończył, i dołącza do tej informacji oświadczenie o konieczności przedstawienia wyniku części ustnej egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów, o których mowa w § 11kzd, w toku rekrutacji na uczelnię zagraniczną – w przypadku, o którym mowa w § 11kzd pkt 1