Kościuszko

NPRCz

13 maja 2018

W roku 2017/2018 zakupiono do biblioteki szkolnej książki o wartości 15 000 zł. Fundusze na zakup nowości wydawniczych uzyskano w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.

Zapytaj bibliotekarza o nowości! :)

100% zdawalność w Kościuszce!

1 października 2017

Z wielką dumą i radością informujemy, że wszyscy nasi maturzyści zdali maturę!

 Jesteśmy z Was dumni! Gratulujemy!

 

 

Rekrutacja do Liceum

Klasa Językowa (A)
Znajomość języka angielskiego, przynajmniej w stopniu komunikatywnym, to aktualnie standardowy wymóg stawiany kandydatom ubiegającym się o wiele stanowisk pracy. Coraz częściej jest to jednak zbyt mało, a przyszli pracodawcy poszukują osób biegle władających nie tylko językiem angielskim, ale również drugim językiem obcym.
Aby dać uczniom możliwość studiowania na ciekawych kierunkach, a w przyszłości zwiększyć ich szanse na rynku pracy, po raz pierwszy utworzona została klasa językowa, w której nauczyciele duży nacisk kłaść będą na rozwijanie kompetencji językowych z angielskiego i cieszącego się coraz większą popularnością hiszpańskiego.
Wprowadzona w klasie językowej innowacja „Hiszpania wzdłuż i wszerz: od Bilbao po Andaluzję” przybliży uczniom kraj fiest, corridy i flamenco, z jej bogactwem kulturowym, historycznym, geograficznym oraz walorami turystycznymi.
Oprócz uczestnictwa w zajęciach szkolnych, uczniowie będą uczestniczyć w ciekawych warsztatach, wykładach i ćwiczeniach prowadzonych przez pracowników naukowych z Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego, Kolegium Nauk Społecznych i Filologii Obcych Politechniki Śląskiej, spotkaniach z native speakerami oraz poznawać kino hiszpańskie.
Młodzież może uczestniczyć w wyjazdach do Hiszpanii i kraju anglojęzycznego.
Realizowana innowacja pedagogiczna : Hiszpania wzdłuż i wszerz od Bilbao po Andaluzję.
Trzy przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym: język angielski, geografia oraz do wyboru wiedza o społeczeństwie lub informatyka.
Wiodący język obcy: język angielski, drugim językiem obcym język hiszpański.
Punktowane przedmioty:
 • język polski
 • matematyka
 • geografia
 • Język obcy – najwyższa ocena

 

Kierunki studiów:

turystyka i rekreacja, geografia, logistyka, zarządzanie turystyką, hotelarstwo, administracja i służby publiczne, filologia angielska, iberystyka, międzynarodowe stosunki gospodarcze, kierunki polityczne i inne.

 


poli
Klasa Politechniczna (B)
Każdy, kto chce zrozumieć reguły rządzące otaczającym światem, musi poznać język, w którym te reguły są wyrażone. Tym językiem jest matematyka…
Klasy matematyczne w naszej Szkole mają wieloletnią i chlubną tradycję. Pod okiem doświadczonych nauczycieli, kształcą się w nich młodzi ludzie pełni pasji i zaangażowania, w twórczy sposób podchodzący do nauki.
Podczas nauki Szkoła zapewnia dodatkowe zajęcia dla wszystkich uczniów. Wspiera indywidualny rozwój każdego ucznia. Efekty tej wspólnej pracy odzwierciedlają wyniki egzaminu maturalnego z matematyki, zdecydowanie przekraczające średnią w województwie.
Nasi uczniowie od lat uczestniczą w konkursach, takich jak: Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur, Rozkosze łamania głowy, Matematyka dla wszystkich, Analityk Danych. Co więcej, odnoszą w tych konkursach sukcesy. Biorą udział w konkursach organizowanych pod patronatem wyższych uczelni.
W ramach popularyzowania matematyki uczestniczą w wykładach matematyki wyższej na Politechnice Śląskiej, biorą udział w obchodach Święta Liczby Pi, organizowanych przez Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Śląskiego.
Absolwenci klas matematycznych – zdobytą w Szkole wiedzę i nabyte umiejętności wykorzystują, studiując na najlepszych uczelniach w kraju i za granicą. Wracając do Szkoły, czasem nawet po wielu latach, doceniają wpływ, jaki na nich wywarła.
Realizowana innowacja pedagogiczna: Podstawy automatyki i robotyki.
Trzy przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym: matematyka, fizyka oraz do wyboru: informatyka lub język angielski
Wiodący język obcy: język angielski
Punktowane przedmioty:
 • Język polski
 • Matematyka
 • Informatyka
 • Język obcy – najwyższa ocena
Drugi język do wyboru:

język niemiecki (od podstaw lub kontynuacja)
język francuski (od podstaw)
język hiszpański (od podstaw)
język włoski (od podstaw)
język rosyjski (od podstaw)

 

Kierunki studiów:

informatyka, elektronika i telekomunikacja, mechanika, mechatronika, energetyka, automatyka i robotyka, budownictwo, architektura, lotnictwo lub inne kierunki politechniczne, kierunki ekonomiczne: marketing, zarządzanie, bankowość, finanse, międzynarodowe stosunki gospodarcze, gospodarka i administracja publiczna i inne.

 

 


biolchem
Klasa Biologiczno-Chemiczna (C)

Od wielu lat cieszy się ogromnym zainteresowaniem. W dużej mierze wynika to z faktu, że oprócz uczestnictwa w szkolnych lekcjach, uczniowie klasy biorą udział w atrakcyjnych wykładach i zajęciach prowadzonych przez pracowników naukowych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, w warsztatach z biologii i chemii w Pałacu Młodzieży w Katowicach, w zajęciach laboratoryjnych z chemii w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach.

Dla młodzieży organizowane są wycieczki przedmiotowe i wyjazdowe warsztaty ekologiczne.
Uczniowie angażują się w szkolną edukację zdrowotną i działania profilaktyczne, takie jak: Światowy Dzień Walki z AIDS, Szkolny Tydzień Zdrowia, Światowy Dzień Bez Papierosa. Realizują programy edukacyjne: Szkoła promująca Zalecenia Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem, Podstępne WZW, Wybierz życie – pierwszy krok.
Młodzież aktywnie uczestniczy w ogólnopolskiej kampanii prozdrowotnej Mam haka na raka. W ramach działań ekologicznych, bierze udział w akcji Sprzątanie Świata, w segregacji śmieci, w zbiórce zużytych baterii, karmy dla bezdomnych zwierząt ze schroniska w Mysłowicach.
Ogromnym zainteresowanie uczniów cieszy się realizowany w klasie biologiczno-chemicznej projekt Zioła polskie i ich zastosowanie. W ramach tego projektu, znakomicie korelującego z nowoczesnymi trendami w medycynie i kosmetologii, realizowanego we współpracy z dużym ekologicznym gospodarstwem zielarskim, uczniowie prowadzą hodowlę ziół i pogłębiają wiedzę na temat ich zastosowania.
Uczniowie klasy biologiczno-chemicznej osiągają wysokie wyniki egzaminów maturalnych z biologii i chemii. Wyższe od średnich wyników w województwie i kraju. Daje im to możliwość ubiegania się o indeks wielu prestiżowych uczelni przede wszystkim medycznych.

Dwa przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym: biologia, chemia
Wiodący język obcy: język angielski

Punktowane przedmioty:
 • Język polski
 • Matematyka
 • Biologia
 • Chemia
Drugi język do wyboru:

język niemiecki (od podstaw lub kontynuacja)
język francuski (od podstaw)
język hiszpański (od podstaw)
język włoski (od podstaw)
język rosyjski (od podstaw)

 

Kierunki studiów:

biotechnologia, chemia, biologia, fizjoterapia, kierunki medyczne, ratownictwo medyczne, inżynieria środowiska, inżynieria genetyczna, farmacja, stomatologia, biochemia, technologia chemiczna, technologia żywności i żywienia człowieka, leśnictwo, psychologia, kierunki politechniczne i inne.

 

 


hum
Klasa Medialno-Prawna (D)
Ambicją klasy humanistycznej w naszej Szkole jest ukształtowanie współczesnego twórcy i odbiorcy kultury, człowieka wrażliwego na piękno i humanistyczne wartości. Wreszcie – przygotowanego do kontynuowania humanistycznego kształcenia na atrakcyjnych kierunkach wyższych uczelni.
Co ważne, zajęcia humanistów często odbywają się poza budynkiem Szkoły. Edukacja filmowa prowadzona jest w kinie studyjnym Światowid w Katowicach, teatralna – w Teatrze Rozrywki w Chorzowie. Nauczyciele organizują dodatkowe zajęcia w operze, filharmonii, muzeach regionu; wraz z uczniami wyjeżdżają do krakowskich i śląskich teatrów. Współpracują z pracownikami kierunków humanistycznych wyższych uczelni, w tym polonistyki Uniwersytetu Sląskiego.
Uczniowie klasy humanistycznej to nie tylko widzowie, nie tylko odbiorcy sztuki, ale i aktywni twórcy, zajmujący się np. fotografią, filmem fabularnym i dokumentalnym, a w przyszłości może nawet prowadzący szkolne studio radiowe czy telewizyjne.
Uczniowie klasy uczestniczą w realizacji projektów edukacyjnych we współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej, Instytutem Pamięci Narodowej oraz innymi instytucjami. Efektem tych działań jest udział w obradach Sejmu Dzieci i Młodzieży w Warszawie oraz debatach oksfordzkich. Biorą udział w rozprawach sądowych i konferencjach naukowych. Wyjeżdżają na wycieczki programowe do Warszawy i Krakowa.
Podczas zajęć pozalekcyjnych przygotowują się do olimpiad przedmiotowych i konkursów.
Realizowana innowacja pedagogiczna: Edukacja medialna
Trzy przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym: język polski, historia oraz  do wyboru: wiedza o społeczeństwie lub język angielski
Wiodący język obcy: język angielski
Punktowane przedmioty:
 • Język polski
 • Matematyka
 • Historia
 • WOS
Drugi język do wyboru:

język niemiecki (od podstaw lub kontynuacja)
język francuski (od podstaw)
język hiszpański (od podstaw)
język włoski (od podstaw)
język rosyjski (od podstaw)

 

Kierunki studiów:

prawo, psychologia, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, edytorstwo, kierunki pedagogiczne, historia administracja, historia sztuki, marketing medialny, archeologia, muzeologia filologia polska, kierunki artystyczne, stosunki międzynarodowe, doradztwo i coaching i inne.

 


biz_skan
Klasa Biznesowo-Ekonomiczna z „Grupą skandynawską” (E)
Ze znakomitymi efektami przygotowuje do kontynuowania edukacji na kierunkach kształcących kadry menadżerskie i biznesowe.
W ramach zajęć szkolnych uczniowie nie tylko poznają zasady prowadzenia firmy, ale i nabywają praktycznych, ważnych na współczesnym rynku pracy umiejętności w tym zakresie. Rozwijają umiejętności biznesowe, realizują projekty o tematyce ekonomicznej i finansowej.
Szkoła kładzie ogromny nacisk na edukację przez uczestnictwo. W związku z tym, uczniowie w ramach Dni przedsiębiorczości uczestniczą w warsztatach i praktykach w firmach miasta i regionu. Nabywają praktyczne umiejętności inwestowania na giełdzie, uczestnicząc w Szkolnej Internetowej Grze Giełdowej. W formie zajęć pozalekcyjnych poznają język angielski, niemiecki, francuski, hiszpański w biznesie i turystyce.
Klasa współpracuje ze Śląską Izbą Doradców Podatkowych. Uczniowie uczestniczą w wykładach o tematyce ekonomicznej, prowadzonych przez pracowników Uniwersytetu Śląskiego, Uniwersytetu Ekonomicznego, Wyższej Szkoły Biznesu.
Wprowadzone w klasie biznesowo-menadżerskiej realioznawstwo szwedzkie z elementami języka szwedzkiego stwarza uczniom dodatkowe możliwości skorzystania ze skandynawskich ofert rynku pracy i turystyki. Uczniowie uczestniczą w warsztatach i wykładach prowadzonych przez pracowników naukowych Zakładu Kultur Krajów Skandynawskich, Instytutu Filologii Germańskiej Uniwersytetu Śląskiego oraz Goethe Instytutu.
Realizowana innowacja pedagogiczna: Szwecja – kraj bliski Polakom – wprowadzenie realioznawstwa szwedzkiego i elementów języka szwedzkiego
Dwa przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym geografia oraz do wyboru: matematyka lub język angielski 
Wiodący język obcy: język angielski drugim językiem obcym język niemiecki
Punktowane przedmioty:
 • Język polski
 • Matematyka
 • Geografia
 • język obcy  – najwyższa ocena
Kierunki studiów:

Kierunki ekonomiczne, finanse, bankowość, rachunkowość, stosunki międzynarodowe, gospodarowanie nieruchomościami , analityka gospodarcza, turystyka, hotelarstwo, skandynawistyka, kierunki politechniczne i inne.

Terminy

Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
Składanie wniosków  o  przyjęcie do szkoły  ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej,  wraz z dokumentami określonymi w ustawie o systemie oświaty, potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

od 18 maja 2018r.

do 18 czerwca 2018r.

do godz. 15.00

od 13 lipca 2018r.

do 17 lipca 2018 r.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej,  o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego

 

od 22 czerwca 2018r.

do 26 czerwca 2018 r.

do godz. 15.00

 

—————————-

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym (w tym ewentualnie pozyskanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa w art.20 ust. 7 ustawy o systemie oświaty)

 

Art.20t. ust. 7 ustawy o systemie oświaty i art. 149 ust. 4, art. 155 ust. 3 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe – Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach, o których mowa w ust.2, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do wójta ( burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) potwierdza te okoliczności w terminie 14 dni.

do 5 lipca 2018r. do 9 sierpnia 2018r.
Podanie  do  publicznej  wiadomości  przez komisję rekrutacyjną listy  kandydatów zakwalifikowanych  i niezakwalifikowanych  

6 lipca 2018r.

godz. 9.00

 

10 sierpnia 2018r.

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli uczęszczania do wybranej szkoły – przedłożenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

 

od 6 lipca 2018r.

do 12 lipca 2018r.

do godz. 14.00

do 13 sierpnia 2018 r.
Podanie do publicznej wiadomości  listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły. 13 lipca 2018 r.

godz. 9.00

do 14 sierpnia 2018 r.
Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia, przygotowanie i wydanie uzasadnień odmowy przyjęcia, składanie do dyrektora odwołań  od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. Terminy określone w ustawie o systemie oświaty szczegółowe informacje § 14

Dokumenty

 

Nazwa Dokumentu Link
Postępowanie Rekrutacyjne do Liceum na rok szkolny 2018/2019 Kliknij Tutaj Aby Pobrać

Oferta Edukacyjna na rok szkolny 2018/2019

Kliknij Tutaj Aby Pobrać
Postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów składania dokumentów i terminów rekrutacji uczniów Kliknij Tutaj Aby Pobrać
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 marca 2017 r.
w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikumi branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum
Kliknij Tutaj Aby Pobrać

Dokumenty dodatkowe

 

W celu usprawnienia procesu przyjmowania kandydatów zakwalifikowanych do naszej szkoły prosimy Państwa o pobranie dokumentów zawierających niezbędne zgody i oświadczenia. Można je wydrukować, wypełnić i dostarczyć we właściwym terminie, wraz z oryginałem świadectwa, kartą zdrowia i dwoma podpisanymi fotografiami legitymacyjnymi. Kliknij tutaj aby pobrać