Kościuszko

Wracamy! :)

15 maja 2021

Drodzy Uczniowie! Choć często w to powątpiewacie :) , wszystkie nasze działania są skoncentrowane na Waszym dobru.

Wiemy, że cieszycie się z powrotu do szkoły, ale macie wiele obaw. Rada Pedagogiczna I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki podjęła decyzję, że czas stacjonarnej nauki poświęcimy budowaniu relacji i wspieraniu Was w bezstresowym powrocie do szkoły. Nie będziemy w tym czasie przeprowadzać sprawdzianów i odpytywać Was, chyba że sami zdecydujecie, iż chcielibyście poprawić ocenę z jakiegoś przedmiotu :) .

Przed Wami trudne tygodnie, chcemy pracować tak, by nie stracić tego czasu, zmobilizować Was do nauki, robiąc jednocześnie wszystko co w naszej mocy, byście nie odczuwali presji „nadrabiania zaległości”.

Będziemy dla Was i z Wami!

Srebrna odznaka dla Kościuszki!

1 lutego 2021

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” potwierdza, że I Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Mysłowicach jest wśród 1000 najlepszych liceów w Polsce sklasyfikowanych w Rankingu Liceów i Techników PERSPEKTYWY 2021 i przysługuje mu tytuł „Srebrnej Szkoły 2021”.

Ranking 2021/

 

Zróbmy to dla siebie i dla innych!

22 stycznia 2021

Matura 2020

18 sierpnia 2020

100% zdawalność w Kościuszce!

11 września 2019

Z wielką dumą i radością informujemy, że wszyscy nasi maturzyści zdali maturę!

 Jesteśmy z Was dumni! Gratulujemy!

 

 

Euroszanse w „Kościuszce”

NABÓR ZAMÓWIENIA PUBLICZNE REALIZACJA

 

Euroszanse w „Kościuszce”


Koszt:   624 900,00 zł

Wydatki kwalifikowalne:   624 900,00 zł

Dofinansowanie: 562 410,00 zł


Źródło dofinansowania: Projekt realizowany z dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Społeczny) dla osi priorytetowej: XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego dla działania: 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i
średniego dla poddziałania: 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego – konkursOpis przedmiotu projektu:

Przedmiotem projektu jest realizacja zajęć edukacyjnych oraz doposażenie pracowni w I LO w Mysłowicach. Głównym celem projektu jest wzrost do końca grudnia 2022 roku poziomu kompetencji kluczowych: matematyczno-przyrodniczych i/lub ICT i/lub posługiwania się języka obcymi i/lub społecznych) a także umiejętności uniwersalnych niezbędnych na rynku pracy u 40 uczniów i 280 uczennic I Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Mysłowicach w województwie śląskim, poprzez udział w oferowanych formach wsparcia oraz wzrost efektywności i jakości kształcenia, w tym metodą ekspercką poprzez doposażenie placówki w sprzęt i pomoce dydaktyczne na potrzeby oferowanych zajęć. W ramach projektu realizowany będzie I i II typ operacji. Podejmowane działania przyczynią się do wzmocnienia potencjału edukacyjnego i będą stanowiły fundament do dalszego podnoszenia kwalifikacji i umiejętności w ramach kształcenia przez całe życie. Grupę docelową stanowią uczniowie i uczennice kl. I-IV I LO. Termin realizacji projektu 2021-2022.

Obszar realizacji: Miasto Mysłowice.

 

 

UWAGA!

W zakładce NABÓR ZNAJDUJĄ SIĘ DOKUMENTY DO POBRANIA:

  • Formularz zgłoszeniowy 
  • Oświadczenie uczestnika projektu